Інтернет-лікар
Меню сайту
Форма входу
Пошук
Календар
Головна » 2010 » Березень » 22 » Підведені пі­дсу­мки ді­яль­но­сті фарма­це­вти­чної га­лу­зі Ук­ра­їни за 2009 рік
23:01
Підведені пі­дсу­мки ді­яль­но­сті фарма­це­вти­чної га­лу­зі Ук­ра­їни за 2009 рік
У  Мі­ні­стерс­тві  охо­ро­ни  здо­ров’я Ук­ра­їни в ра­мках на­ра­ди з ві­тчи­зня­ни­ми ви­ро­бни­ка­ми лі­карс­ь­ких за­со­бів бу­ли підбиті пі­дсу­мки ді­яль­но­сті фарма­це­вти­чної га­лу­зі Ук­ра­їни у2009 році.
Як за­зна­ча­ло­ся у зві­ті, ста­ном на 01.01.2010 р.  МОЗ Ук­ра­їни в ус­та­но­вле­но­му  по­ря­дку  за­ре­єс­тру­ва­ло 13 772 лі­карс­ь­ких за­со­би.
За  да­ни­ми  Де­ржа­вно­го  ко­мі­те­ту  ста­ти­сти­ки,  об­сяг  ре­алі­зо­ва­ної   фа­рма­це­вти­чної   про­ду­кції  ві­тчи­зня­ни­ми під­при­ємс­тва­ми у 2009 ро­ці  в  гро­шо­во­му  об­чи­сле­нні ста­но­вить 5 618 120,6 тис. грн (704 219,21 тис. дол. США), що на 44,12% біль­ше, ніж у 2008 р.
Та­кож  у  2009 ро­ці  спо­сте­рі­га­ло­ся зро­ста­ння  об­ся­гів ек­спо­рту фа­рма­це­вти­чної про­ду­кції в на­ці­ональ­ній  ва­лю­ті  на 45,7%, ­що ста­но­вить 1 174 018,36 тис. грн (у до­ла­ро­во­му ек­ві­ва­ле­нті цей по­ка­зник зме­нши­вся на 0,7% і до­рі­внює 150 046,40 тис. дол. США).
Об­сяг вну­тріш­нь­ого фа­рма­це­вти­чно­го ри­нку Ук­ра­їни у 2009 ро­ці в на­ці­ональ­ній ва­лю­ті зріс на 32,16% та ста­но­вить 21 105,14 млн грн (у до­ла­ро­во­му ек­ві­ва­ле­нті цей по­ка­зник зме­нши­вся на 11,10% по­рі­вня­но з 2008 ро­ком і ста­но­вить 2 684,50 млн дол. США).
За да­ни­ми Дер­жком­ста­ту, у 2009 ро­ці ін­декс спо­жи­вчих цін на ме­ди­ка­ме­нти зна­чно зріс та ста­но­вив 138,7%, у той час як ін­декс цін спо­жи­вчо­го ри­нку ста­но­вив  112,3%.
Ін­декс цін ви­ро­бни­ків фа­рма­це­вти­чних пре­па­ра­тів і ма­те­рі­алів та­кож зна­чно зріс та ста­но­вив 127,7% (до гру­дня 2008 р.), у той час як ін­декс цін ви­ро­бни­ків про­ми­сло­вої про­ду­кції ста­но­вив ли­ше 114,3%. Ін­декс ви­ро­бниц­тва фа­рма­це­вти­чних пре­па­ра­тів у 2009 р. ста­но­вив 100,7%, а про­ми­сло­вої про­ду­кції — 78,1%.
Як за­зна­ча­ло­ся на на­ра­ді, за ста­ном на 15.01.2010 р. в Ук­ра­їні за­ре­єс­тро­ва­но 5772 по­зи­ції ме­ди­чної те­хні­ки та ви­ро­бів ме­ди­чно­го при­зна­че­ння.
Ок­рім то­го, ста­ном на 15.01.2010 в Ук­ра­їні бу­ло на­да­но од­но­ра­зо­вих до­зво­лів на вве­зе­ння не­за­ре­єс­тро­ва­них ви­ро­бів ме­ди­чно­го при­зна­че­ння в кіль­ко­сті 1187 най­ме­ну­вань, у то­му чи­слі:
— з ме­тою на­да­ння гу­ма­ні­та­рної до­по­мо­ги — 892;
— з ме­тою ре­єс­тра­ції, ек­спо­ну­ва­ння на ви­ста­вках, ко­нфе­ре­нці­ях, про­ве­де­ння ба­га­то­цен­тро­вих клі­ні­чних ви­про­бу­вань лі­карс­ь­ких за­со­бів — 295.
За ста­ном на 15.01.2010, за­вдя­ки бла­го­дій­ній до­по­мо­зі бу­ло вве­зе­но в Ук­ра­їну: ін­ва­лі­дних ві­зків — 2500 шт.; рен­тге­нівс­ь­ких апа­ра­тів — 45 шт.; шпри­ців —1 421 780 шт.; пе­рев’язу­валь­но­го ма­те­рі­алу — 560 600 шт.
За ста­ном на 15.01.2010, най­ча­сті­ше гу­ма­ні­та­рні ва­нта­жі от­ри­му­ва­ли: бла­го­дій­ні та гро­мадс­ь­кі ор­га­ні­за­ції — 56,8%; ре­лі­гій­ні ор­га­ні­за­ції — 18,2%; лі­ку­валь­но-про­фі­ла­кти­чні ус­та­но­ви —11,4%; де­ржа­вні ор­га­ні­за­ції — 2,3%; ор­га­ні­за­ції Че­рво­но­го Хре­ста — 4,5%; шко­ли та бу­ди­нки-ін­те­рна­ти — 1,5%; ор­га­ні­за­ції ін­ва­лі­дів — 0,7%.
Се­ред кра­їн, які на­да­ють гу­ма­ні­та­рну до­по­мо­гу Ук­ра­їні у ви­гля­ді ме­ди­чних ви­ро­бів, про­ві­дне мі­сце по­сі­дає Ні­ме­ччи­на, з якої по­ста­вле­но 22,7% вве­зе­но­го гу­ма­ні­та­рно­го ва­нта­жу. Із Ні­де­рла­ндів ві­дпо­ві­дно на­дій­шло 15,9%, із США — 13,6%.
Сто­со­вно де­ржа­вної ре­єс­тра­ції іму­но­бі­оло­гі­чних пре­па­ра­тів бу­ло за­зна­че­но, що ста­ном на 01.01.2010 р. ви­да­но се­рти­фі­ка­ти про де­ржа­вну ре­єс­тра­цію на 460 най­ме­ну­вань ме­ди­чних іму­но­бі­оло­гі­чних пре­па­ра­тів. З них 41% — час­тка за­ре­єс­тро­ва­них ві­тчи­зня­них ме­ди­чних іму­но­бі­оло­гі­чних пре­па­ра­тів, 59% — іно­зе­мно­го ви­ро­бниц­тва.
Переглядів: 1224 | Додав: Likar | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Архів записів
Наше опитування
Який Ваш вік?
Всего ответов: 987
Друзі сайту
Статистика сайту
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright MyCorp © 2019